Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW CZ1C/00018330/3 w trybie licytacji elektronicznej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Karolina Michno na podstawie przepisu art. 9864 § 3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-08-2023r. o godz. 10:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się się pierwsza licytacja w trybie licytacji elektronicznej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 80 o powierzchni 0,0631 ha, arkusz mapy 6, obręb 430 - Kiedrzyn położonej w Częstochowie przy ul. Północnej 9 wraz z prawem własności nieruchomości budynkowej dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze CZ1C/00018330/3 - właściciel - Miasto Częstochowa, użytkownicy wieczyści - Michał Puchała.

Okres użytkowania do 28.05.2089r.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 09-08-2023r. o godzinie 10:00.

Opis nieruchomości

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzony jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr 479/XXVI/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Kiedrzyn, w rejonie ulic: Sejmowej, Ludowej i Młodości, działka ewidencyjna nr 80 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość nr KW CZ1C/00018330/3 położona jest na terenie miejscowości Częstochowa, w północnej części miejscowości.

Działka nr 80 zlokalizowana jest w otoczeniu gruntów zabudowanych domami jednorodzinnymi, zabudową gospodarczą, budynkami produkcyjnymi, terenami łąk, zieleni nieurządzonej. Dojazd drogą asfaltową od strony południowej. W bliskiej odległości przebiega droga wojewódzka nr 491.

Działka ewidencyjna nr 80, zabudowana jest dwoma budynkami o charakterze mieszkalno- gospodarczym oraz budynkiem stacji transformatorowej. W pozostałej części działka ewidencyjna posiada nawierzchnię utwardzoną, we wschodniej i częściowo zachodniej części tuż przy granicach, działka porośnięta drzewami iglastymi.

Kształt prostokąta. Teren ogrodzony ( częściowo ogrodzenie z elementów betonowych, w części siatka ogrodzeniowa, część frontowa - ogrodzenie stalowe i murowane ozdobnie wykończone), teren płaski.

Powierzchnia łączna 0,0631 ha.

Obecne uzbrojenie działki:

 • prąd
 • woda
 • kanalizacja
 • gaz

Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków, przedmiotowa działka ewidencyjna, zabudowana jest dwoma budynkami przemysłowymi o powierzchni zabudowy 124m2 o 2 kondygnacjach nadziemnych i 98m2 o 1 kondygnacji nadziemnej oraz budynkiem stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy 26m2.

Budynki murowane, wykończone tynkiem zewnętrznym, dach kryty gontem bitumicznym.

Dwa budynki przemysłowe, stanowią jedną integralną całość, tworząc na poziomie nr 1 powierzchnię o charakterze niemieszkalnym, warsztatu, na poziomie nr 2 część mieszkalną, częściowo podpiwniczone z
przeznaczeniem na cele gospodarcze.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi około 333m2, w tym:

 • piwnica około 100m2
 • część o charakterze niemieszkalnym ( parter) około 143m2
 • część mieszkalna około 90m2

Budynek wyposażony w instalacje:

 • elektryczną
 • wodną
 • kanalizacyjną
 • gazową
 • centralnego ogrzewania

Na parterze budynku znajdują się:

 • pomieszczenie biurowe
 • otwarta przestrzeń
 • wc
 • klatka schodowa

Na 1 piętrze znajdują się:

 • 2 pokoje
 • salon połączony z kuchnią
 • łazienka z wc
 • przedpokój
 • pomieszczenie gospodarcze

Strych:

 • przedpokój
 • dwa pokoje

Piwnica:

 • tereny komunikacji
 • otwarta przestrzeń
 • kotłownia
 • łazienka z wc
 • pomieszczenie gospodarcze

Wysokość pomieszczeń piwnic wynosi 2,14m.

Wykończenie pomieszczeń części gospodarczej:

Na podłodze płytki ceramiczne, ściany wykończone płytkami ceramicznymi, częściowo malowane farbami emulsyjnymi, sufit malowany farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniu biurowym ściany wykończone panelami PCV, na klatce schodowej tapeta ścienna. Stolarka okienna i drzwiowa mieszana.

W części otwartej znajdują się dwa kanały najazdowe oraz schody łączące z piwnicą.

Wykończenie piwnic:

Na podłodze płytki ceramiczne ściany wykończone częściowo płytkami ceramicznymi, w zdecydowanej większości malowane farbami emulsyjnymi, sufit malowany farbami emulsyjnymi. W łazience ściany wykończone w całości płytkami ceramicznymi. Łazienka wyposażona w kabinę prysznicową, wc, umywalkę. Kotłownia wyposażona w piec gazowy. Stolarka okienna pcv.

Wykończenie pomieszczeń w części mieszkalnej:

Na podłodze w przedpokoju, salonie, jednym pokoju i pomieszczeniu gospodarczym panele podłogowe.

Ściany malowane farbami emulsyjnymi, wykończone płytkami ceramicznymi w łazience, częściowo płytką gipsową w salonie, tapetą w pokoju, w pomieszczeniu gospodarczym panelami ściennymi. W przedpokoju znajdują się drewniane schody na konstrukcji stalowej prowadzące na strych. Podłoga pokoi oraz komunikacji wykończona panelami, ściany, sufity malowane farbami emulsyjnymi. Okna połaciowe drewniane. Pozostałe okna PCV.

Z salonu wyjście na taras znajdujący się na dachu części budynku o charakterze niemieszkalnym.

Suma oszacowania wynosi 632 700,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 474 525,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 270,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika ING Bank Śląski SA O. w Częstochowie 88 10501142 1000 0090 3022 1577 (w tytule przelewu proszę podać sygn. akt KM 409/20) najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13.00 po uprzednim skontaktowaniu się z kancelarią komorniczą. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenia:

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 nie stosuje się.

Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych, o których mowa w § 2 art 986 ze zn. 5 k.p.c., niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

(Pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie po złożeniu pisemnej dyspozycji o zwrocie ze wskazaniem rachunku bankowego).

Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

art. 986 ze zn. 7 §4 k.p.c. w razie umorzenia egzekucji na podstawie art. 981 k.p.c. komornik niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w jednym z kilku prowadzonych równocześnie na podstawie art. 986 ze zn. 3§ 3 k.p.c. zdanie drugie przetargów zaofiarowano cenę przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych, komornik może anulować pozostałe przetargi. Z chwilą anulowania przetargu zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać.

Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

Art. 986 ze zn. 8 § 1 k.p.c. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.

§ 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.