Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW CZ1C/00125862/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Karolina Michno na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-07-2024r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego: 42-221 Częstochowa ul. Oławska 8/4 dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00125862/4 stanowiącego własność Oskara Kazibudzkiego.

Nieruchomość nr KW CZ1C/00125862/4 położona jest w miejscowości Częstochowa, przy ul. Oławskiej 8/4.

W najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna, tereny zieleni nieurządzonej, tereny zadrzewione. Dojazd do nieruchomości drogą wyłożoną kostką brukową – ulica Oławska lub asfaltową – ulica Bialska. W dalszej odległości znajduje się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny oraz droga krajowa nr 46 wraz z pełną infrastrukturą. Budynek składający się z 2 kondygnacji nadziemnych i podpiwniczenia. Nieruchomość wyposażona w instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, co i internetową.

W dalszym otoczeniu znajduje się pełna infrastruktura: sklepy, instytucje publiczne, komunikacja miejska – autobusowa.

Z uwagi na powyższe lokalizację nieruchomości w aspekcie jej funkcji mieszkaniowej należy ocenić jako typową.

Przedmiotowy lokal nr 4 położony jest na 1-szym piętrze 1 - piętrowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 8. Budynek został oddany do użytku w obecnej formie w 2003r.

Blok jest otynkowany i ocieplony. W budynku znajdują się 4 lokale mieszkalne – na poziomie 1 piętra, w poziomie parteru lokale usługowe oraz garaż, w poziomie -1 garaż. Budynek w przeciętnym stanie, wymagający nakładów na bieżące utrzymanie oraz remont. Klatka schodowa w dobrym stanie, podłoga wykończona płytkami ceramicznymi, nie jest wyposażona w windę, posiada natomiast domofon.

Budynek wyposażony jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: energia elektryczna, gaz, woda, kanalizację.

Na dzień przeprowadzonej wizji lokalnej, stan techniczny i funkcjonalny budynku ocenia się jako dobry. Wyceniany lokal mieszkalny nr 4, o powierzchni użytkowej 139,70 m2, położony jest na 1-szym piętrze jednopiętrowego budynku. Wejście do mieszkania bezpośrednio z klatki. Lokal jest obecnie zamieszkiwany. Do lokalu przynależy taras oraz balkon.

Standard wykończenia lokalu:

 • Na podłodze w przedpokoju, kuchni, pomieszczeniu gospodarczym, łazienkach oraz salonie płytki ceramiczne;
 • Na podłodze w trzech pokojach panele;
 • Ściany malowane farbą emulsyjną, częściowo wykończone płytkami ceramicznymi (łazienki, pomieszczenie gospodarcze, częściowo w kuchni);
 • Kuchnia umeblowana i wyposażona w podstawowy sprzęt AGD, wyposażona w instalację gazową, sufit częściowo podwieszany;
 • W pokojach znajduje się pełne umeblowanie;
 • W większej łazience wanna, w mniejszej łazience prysznic;
 • Stolarka okienna: okna nowego typu – PCV, okna połaciowe drewniane;
 • Stolarka drzwiowa w dobrym stanie;
 • Rozmieszczenie pomieszczeń: korzystne, trzy pokoje z wejściami z przedpokoju, kuchnia jasna połączona z salonem;
 • Okna skierowane w trzech kierunkach północnym, wschodnim i zachodnim;
 • Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, gazową, wodociągową, CO, kanalizacyjną;
 • Ogrzewanie centralne gazowe – piec dwufunkcyjny, ogrzewanie podłogowe, w pokojach grzejniki.
 • Na podłodze tarasu papa, balkon wyłożony kamieniem.

Ogólny standard lokalu należy ocenić jako bardzo dobry. Mieszkanie posiada bardzo ładny rozkład, jest przestronne i jasne. Wysokość w salonie w punkcie szczytowym wynosi 4,70 m.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, teren na którym położony jest budynek przy ul. Oławskiej 8 oznaczony jest symbolem MWN – zabudowa mieszana wielorodzinna i jednorodzinna.

Suma oszacowania wynosi 762 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 571 650,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 76 220,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg pod rygorem niedopuszczenia do udziału w licytacji.

Rękojmię należy wpłacić na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Częstochowie 88 10501142 1000 0090 3022 1577.

Przy wpłacie proszę podać imię i nazwisko oraz sygnaturę sprawy: 125/20 z zaznaczeniem, iż jest to rękojmia.

Zgodnie z art. 953 §1 pkt 4 k.p.c. rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.13:00 po uprzednim skontaktowaniu się z kancelarią komorniczą oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Karolina Michno

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości Km 272/20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Karolina Michno podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-06-2024r. o godz. 10:00 pod adresem: 42-200 Częstochowa ul. Kilińskiego 72/74/14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja następujących ruchomości

 • Samochód Audi A4 nr rej. SC8968K VIN WAUZZZ8E55A088463 r. prod. 2004 -udział 1/2.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Stosownie do treści art. 867[1] §1 k.p.c. - Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg pod rygorem niedopuszczenia do udziału w licytacji tj.

 • Samochód Audi A4 nr rej. SC8968K VIN WAUZZZ8E55A088463 r. prod. 2004 -udział 1/2 rękojmia w wysokości 565,00 zł.

Tym samym wnoszę o wpłatę rękojmi na konto komornika ING Bank Śląski SA O. w Częstochowie 88 10501142 1000 0090 3022 1577 w tytule przelewu proszę o wskazanie sygn. akt KM 272/20 z oznaczeniem, że jest to rękojmia.

Art 867[1] § 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

§ 4. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się − w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku − do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Art. 867 ze zn. 2 § 1 k.p.c. Licytacja odbywa się publicznie.

§ 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

§ 3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

§ 4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Na podstawie art. 867 ze zn. 3 k.p.c. postąpienie nie może wynosić mniej niż pięć procent ceny wywołania, a jeżeli wartość szacunkowa ruchomości przekracza sto tysięcy złotych mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.

Art. 871 k.p.c.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 • cena za sztukę
 • brak podatku VAT

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości w trybie licytacji elektronicznej Km 282/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Karolina Michno na podstawie przepisu art. 9864 § 3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-04-2024r. o godz. 10:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się się pierwsza licytacja w trybie licytacji elektronicznej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 38 mieszczącego się w budynku nr 105 w Częstochowie przy ulicy Okólnej.

Dla lokalu nie jest założona księga wieczysta. Nieruchomość stanowi własność Tomasza Grabskiego.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 25-04-2024r. o godzinie 10:00.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w miejscowości Częstochowa, przy ul. Okólnej 105 dzielnica Tysiąclecie. W najbliższym otoczeniu znajdują się bloki mieszkalne, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa handlowa i usługowa. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Budynek składający się z 5 kondygnacji nadziemnych oraz podpiwniczenia. Nieruchomość wyposażona w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gaz. W bliskim otoczeniu znajduje się pełna infrastruktura: sklepy, komunikacja miejska – autobusowa, w dalszym również tramwajowa. Z uwagi na powyższe lokalizację nieruchomości w aspekcie jej funkcji mieszkaniowej należy ocenić jako korzystną. Przedmiotowy lokal nr 38 położony jest na 3 piętrze, 4 - piętrowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 105 przy ul. Okólnej.

Blok jest otynkowany i ocieplony, malowany farbami fasadowymi. W budynku znajdują się lokale mieszkalne, w poziomie -1 piwnice. Budynek w dobrym stanie, wymagający jedynie nakładów na bieżące utrzymanie. Klatka schodowa nie jest wyposażona w windę, posiada natomiast instalację domofonu, wykończona w przeciętnym standardzie, posadzka betonowa, ściany malowane emulsją i emalią, stolarka okienna PCV, balustrada metalowa. typowym dla budynków z lat `80 ubiegłego wieku. Budynek wyposażony jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: energia elektryczna, woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie, gaz.

Wejście do mieszkania bezpośrednio z klatki. Lokal jest obecnie zamieszkiwany. Lokal posiada dwa balkony. Składa się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, wc. Lokal mieszkalny ma powierzchnię użytkową 68,50 m2.

Standard wykończenia lokalu

Na podłodze w pokojach oraz częściowo w przedpokoju panele podłogowe, natomiast w kuchni, łazience, wc i częściowo w przedpokoju płytki ceramiczne. Ściany malowane farbami emulsyjnymi, częściowo wykończone tapetą ścienną w jednym z pokoi, wykończone również płytkami ceramicznymi w łazience, wc oraz w kuchni – strefa mokra, w przedpokoju boazeria. Sufity malowane farbami emulsyjnymi, częściowo podwieszany w jednym pokoju i kuchni z oświetleniem punktowym, w wc, natomiast w przedpokoju sufit pokryty boazerią sufitową. Kuchnia jest umeblowana i wyposażona w podstawowy sposób, woda podgrzewana podgrzewaczem przepływowym elektrycznym. W łazience znajduje się kabina prysznicowa, piecyk gazowy do podgrzewania wody, umywalka. W pomieszczeniu wc znajduje się toaleta oraz umywalka. W pokojach znajduje się podstawowe umeblowanie. Stolarka okienna: PCV o trójstronnej ekspozycji: południe, północ i zachód. Mieszkanie narożne. Drzwi zewnętrzne przeciętnej jakości, stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana. Rozmieszczenie pomieszczeń: korzystne, pokoje niezależne z wejściami z przedpokoju. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, gazową, wodociągową, CO, kanalizacyjną. Ogrzewanie centralne, grzejniki stare żeliwne.

Zgodnie z art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu przeznaczenie ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku braku studium lub decyzji uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości. Na podstawie badania zapisów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Częstochowa stwierdzono, że dla przedmiotowego terenu nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, teren na którym położony jest blok przy ul. Okólnej 105, oznaczony jest symbolem MWN – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna.

Na w/w lokalu mieszkalnym ustanowione jest zabezpieczenie majątkowe w postaci zakazu zbywania prawa do lokalu mieszkalnego w sprawie III K 1337/07 dotyczy wyłącznie Tomasza Grabskiego i nie stanowi przeszkody do zbycia lokalu w toku egzekucji zabezpieczonej w ten sposób wierzytelności ani też nie obciąża w żaden sposób ewentualnych nabywców.

Suma oszacowania wynosi 392 500,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 294 375,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 250,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika ING Bank Śląski SA O. w Częstochowie 88 10501142 1000 0090 3022 1577 (w tytule przelewu proszę podać sygn. akt KM 282/18) najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13.00 po uprzednim skontaktowaniu się z kancelarią komorniczą. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenia:

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 nie stosuje się.

Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych, o których mowa w § 2 art 986 ze zn. 5 k.p.c., niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

(Pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie po złożeniu pisemnej dyspozycji o zwrocie ze wskazaniem rachunku bankowego).

Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przepisu art. 980 zamknięcie przetargu na nieruchomość nie stosuje się.

Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

W razie umorzenia egzekucji na podstawie art. 981 umorzenie egzekucji komorniczej komornik niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w jednym z kilku prowadzonych równocześnie czynności komornika w drodze licytacji elektronicznej przetargów zaofiarowano cenę przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych, komornik może anulować pozostałe przetargi. Z chwilą anulowania przetargu zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu.

Art. 986 ze zn. 8 § 1 k.p.c. § 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu – w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.

§ 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.

Obwieszczenie o drugiej licytacji ruchomości Km 272/20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Karolina Michno podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 272/20 w dniu 27-02-2024r. o godz. 10:00 pod adresem: 42-200 Częstochowa ul. Kilińskiego 72/74/14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja następujących ruchomości:

 • Opel Sintra, nr rej. SC9013T, rok produkcji 1997, VIN 4GDDUO38XVD157942.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Art. 867 ze zn.1 §1 k.p.c. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Celem przystąpienia do licytacji w/w pojazdu nie jest wymagane złożenie rękojmi.

§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

§ 4. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się − w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku − do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Art. 867 ze zn. 2 § 1 k.p.c. Licytacja odbywa się publicznie.

§ 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

§ 3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

§ 4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Na podstawie art. 867 ze zn. 3 k.p.c. postąpienie nie może wynosić mniej niż pięć procent ceny wywołania, a jeżeli wartość szacunkowa ruchomości przekracza sto tysięcy złotych mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.

Art. 871 k.p.c.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 • cena za sztukę
 • brak podatku VAT

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW CZ1C/00139598/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Karolina Michno na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-02-2024r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 1/2 w nieruchomości położonej: 42-200 Częstochowa, Wierzbowa 18/28 dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00139598/3 - należącej do dłużnika Ewa Kaczmarzyk - udział 1/2.

Nieruchomość nr KW CZ1C/00139598/3 położona jest w miejscowości Częstochowa przy ul. Wierzbowej 18, w południowej części miejscowości. W najbliższym otoczeniu znajdują się bloki mieszkalne, garaże, zabudowa mieszkania jednorodzinna, przedszkole, zabudowa handlowa, usługowa, tereny zieleni, ogródki działkowe. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Budynek składający się z 5 kondygnacji nadziemnych oraz podpiwniczenia. Nieruchomość wyposażona w instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. W bliskim otoczeniu znajduje się pełna infrastruktura: sklepy, instytucje publiczne, komunikacja miejska - autobusowa, tramwajowa.

Z uwagi na powyższe lokalizację nieruchomości w aspekcie jej funkcji mieszkaniowej należy ocenić jako korzystną.

Przedmiotowy lokal nr 28 położony jest na 3 piętrze, 4 - piętrowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 18 przy ul. Wierzbowej.

Blok jest otynkowany i ocieplony. W budynku znajdują się lokale mieszkalne, w poziomie -1 piwnice. Budynek w dobrym stanie, wymagający jedynie nakładów na bieżące utrzymanie. Klatka schodowa nie jest wyposażona w windę, posiada natomiast instalację domofonu.

Budynek wyposażony jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: energia elektryczna, gaz, woda, kanalizację, centralne ogrzewanie.

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 74,10 m2. Wejście do mieszkania bezpośrednio z klatki. Lokal jest obecnie zamieszkiwany. Do lokalu przynależy loggia. Składa się z czterech niezależnych pokoi, przedpokoju, kuchni, wc i łazienki.

Na podłodze w jednym z pokoi panele podłogowe, w dwóch pokojach linoleum, w jednym pokoju wykładzina podłogowa, w przedpokoju panele podłogowe, w kuchni linoleum, w wc panele podłogowe.

Ściany malowane farbami emulsyjnymi lub wykończone tapetami ściennymi, częściowo wykończone płytkami ściennymi w kuchni w strefie mokrej, częściowo płytkami ceramicznymi w łazience.

Sufity malowane farbami emulsyjnymi, częściowo wykończone ozdobnym gipsem.

Kuchnia umeblowana i wyposażona w podstawowy sposób, wyposażona w instalację gazową.

W łazience znajduje się wanna, piecyk gazowy do podgrzewania wody, umywalka

W pokojach znajduje się podstawowe umeblowanie.

Stolarka okienna: okna drewniane starego typu o dwustronnej ekspozycji w kierunku wschodnim i zachodnim.

Stolarka drzwiowa starego typu.

Rozmieszczenie pomieszczeń: korzystne, pokoje z wejściami z przedpokoju, kuchnia jasna połączona.

Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, gazową, wodociągową, CO, kanalizacyjną.

Ogrzewanie centralne.

Ogólny standard lokalu należy ocenić jako niski.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, teren na którym położony jest blok przy ul. Wierzbowej 18 oznaczony jest symbolem MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Suma oszacowania wynosi 158 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 650,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 820,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg pod rygorem niedopuszczenia do udziału w licytacji.

Rękojmię należy wpłacić na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Częstochowie 88 10501142 1000 0090 3022 1577.

Przy wpłacie proszę podać imię i nazwisko oraz sygnaturę sprawy: GKM 161/19 z zaznaczeniem, iż jest to rękojmia.

Zgodnie z art. 953 §1 pkt 4 k.p.c. rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.13:00 po uprzednim skontaktowaniu się z kancelarią komorniczą oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości Km 272/20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Karolina Michno podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 272/20 w dniu 23-01-2024r. o godz. 10:00 pod adresem: 42-200 Częstochowa ul. Kilińskiego 72/74/14 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja następujących przedmiotów:

 • Opel Sintra nr rej. SC9013T, rok produkcji 1997, VIN 4GDDUO38XVD157942.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Art. 867 ze zn.1 §1 k.p.c. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Celem przystąpienia do licytacji w/w pojazdu nie jest wymagane złożenie rękojmi.

§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

§ 4. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się − w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku − do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Art. 867 ze zn. 2 § 1 k.p.c. Licytacja odbywa się publicznie.

§ 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

§ 3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

§ 4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Na podstawie art. 867 ze zn. 3 k.p.c. postąpienie nie może wynosić mniej niż pięć procent ceny wywołania, a jeżeli wartość szacunkowa ruchomości przekracza sto tysięcy złotych mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.

Art. 871 k.p.c.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 • cena za sztukę
 • brak podatku VAT

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW CZ1C/00078420/9, KW CZ1C/00078651/7, KW CZ1C/00105457/6 w trybie licytacji elektronicznej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Karolina Michno na podstawie przepisu art. 9864 § 3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-12-2023r. o godz. 10:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się się druga licytacja w trybie licytacji elektronicznej nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, składającej się z działek ewidencyjnych nr 4/18 o powierzchni 0,0539 ha, 4/14 o powierzchni 0,0415 ha, 4/15 o powierzchni 0,3123 ha oraz prawo użytkowania wieczystego działek nr 22/1 o powierzchni 0,0340 ha, 22/2 o powierzchni 0,0114 ha położonej w obrębie nr 71, Częstochowa, powiat częstochowski.

Dla w/w nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1C/00078420/9 ( działka ewidencyjna nr 4/18), CZ1C/00078651/7 ( działki ewidencyjne: 4/14, 4/15), CZ1C/00105457/6 ( działki ewidencyjne 22/1, 22/2) położonej: 42-200 Częstochowa ul. Drogowców 33/35 należących do Mirosława Klekota oraz Edyty Klekot.

Nieruchomość nr KW CZ1C/00105457/6 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste, okres użytkowania 04.12.2089r, użytkownicy wieczyści - Mirosław Klekot oraz Edyta Klekot.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 21-12-2023r. o godzinie 10:00.

Opis nieruchomości:

Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwała nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, wraz z późniejszymi zmianami, przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem PUH - tereny produkcyjno-usługowo - handlowe. W niewielkim fragmencie, od strony południowej, przedmiotowy teren znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem Z - drogi zbiorcze.

Nieruchomość położona jest na terenie miasta Częstochowa, nr obręb 71, we wschodniej części miejscowości. Teren zlokalizowany jest w otoczeniu gruntów zabudowanych: budynki usługowe, handlowe, magazynowe, hotelowe. dojazd drogą asfaltową od strony południowej - ulica Drogowców. Kompleks stanowią 3 nieruchomości gruntowe stanowiące jedną integralną całość.

W skład kompleksu wchodzą działki ewidencyjne nr:

 • 4/18 o powierzchni 0,0539 ha
 • 4/14 o powierzchni 0,0415 ha
 • 4/15 o powierzchni 0,3123 ha
 • 22/1 o powierzchni 0,0340 ha
 • 22/2 o powierzchni 0,0114 ha

Teren płaski, ogrodzony, nawierzchnia - kostka brukowa. Kształt kompleksu działek w formie odwróconej litery L. Powierzchnia łączna: 0,4531 ha.

Teren uzbrojony w media: prąd, woda, kanalizacja, gaz. Na działce ewidencyjnej nr 4/15 znajduje się budynek handlowo - usługowy o powierzchni zabudowy 1796m2. Budynek tworzy zwartą bryłę zbudowaną na rzucie prostokąta o ściętych narożach od strony wschodniej. Obiekt zróżnicowany pod względem wysokości. Funkcjonalnie budynek składa się z dwóch części: dział sprzedaży oraz serwis z zapleczem magazynowym. Budynek zaprojektowany jest w postaci hali częściowo parterowej a częściowo dwukondygnacyjnej. Nad częścią środkową umieszczone są świetliki przykryte łukowym zadaszeniem. Konstrukcja nośna budynku - szkielet żelbetowy przykryty dachem w konstrukcji stalowej, elementami nośnymi są płatwie i wiązary kratowe. Dach płaski o spadku 2,5% z odwodnieniem do wnętrza budynku. Obudowę zewnętrzną części handlowej stanowi przeszklenie w ramach metalowych, natomiast część serwisowa ma szkielet nośny wypełniony pustakami ceramicznymi PHOROHERM gr. 44cm z pokryciem panelami z blachy powlekanej. Dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewniają rampy zewnętrzne. Budynek posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Wymiary budynku:

 • długość: 58,70 m
 • szerokość 30,60m
 • wysokość terenu od 8,22m-14,70 m
 • wysokość elewacji frontowej: 10,50 m

Powierzchnia użytkowa: 2420,95 m2

Dach

 • konstrukcję nośną stanowią płaskie wiązary kratowe o pasach równoległych, usytuowanych w kierunku podłużnym budynku.

Płatwie

 • płatwie stanowią podparcie dla konstrukcji przekrycia dachu i opierają się na pasach górnych wiązarów dachowych oraz są nimi połączone.

Pokrycie dachu:

 • konstrukcję pod pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa powlekana TR60/235/0,88

Świetlik

 • nad środkową częścią salonu usytuowany jest świetlik, którego konstrukcję nośną stanowią łukowe blachy trapezowe

Sufit podwieszony w obszarze salonu

 • wykonany jest z płyt gipsowych kartonowych na stelażu z profili stalowych zimnogiętych. Konstrukcja sufitu podwieszona jest do rusztu z belek stalowych walcowanych usytuowanych prostopadle do wiązarów dachowych.

Szkielet nośny

 • stanowią słupy żelbetowe monolityczne o przekroju 50x50 cm niosące wiązary dachowe. W partii środkowej oraz skrajnej budynku w obszarze salonu i serwisu występuje antresola w konstrukcji żelbetowej podparta układem belek stropowych i okrągłych słupów.

Stropy

 • stropy w obrębie salonu i serwisu wykonane są jako monolityczne płyty żelbetowe o gr. 20 cm

Ściany konstrukcyjne i wypełniające

 • ściany nadziemia wykonano jako murowany z pustaków ceramicznych PHOROTERM o gr. 12 cm

Ścianki działowe

 • wykonane są z pustaków ceramicznych PHOROTERM o gr. 12 cm

Nadproża i wieńce

 • wykonane jako żelbetowe, wylewane na mokro oraz z prefabrykowanych belek L19

Zgonie z projektem budowlanym wprowadzone zostały następujące zmiany zwiększające powierzchnię użytkową:

 • w części handlowej budynku zwiększono powierzchnię użytkową poprzez wprowadzenie dwóch antresoli w systemie Provost tworzących z istniejącą antresolą platformę o kształcie podkowy. Trzecim elementem, powiększającym powierzchnię użytkową platformy ( antresoli) jest balkon w kształcie trapezu. Do platformy doprowadzono nowy ciag komunikacyjny z parteru.

Wykończenie wewnętrzne:

 • posadzki: płytki, wykładziny, panele podłogowe
 • ściany: tynki gipsowe oraz szpachle, płytki ceramiczne.

Budynek jest wyposażony w instalacje:

 • wody ciepłej i zimnej
 • kanalizacji sanitarnej
 • wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
 • oświetlenia i siły
 • ochrony od porażeń
 • gniazd wtykowych
 • hydrantów p. pożarowych
 • ewakuacyjna
 • instalacja gazowa, kotłownia
 • centralnego ogrzewania.

Ogólny stan techniczny jak i standard wykończenia, jakość użytych materiałów należy uznać jako bardzo dobry.

Stan nie wymagający nakładów finansowych na remont.

Z tytułu umowy dzierżawy zawartej z Abacus Rent sp.z o. o. z siedzibą w Częstochowie uzyskiwane są pożytki z przedmiotowych nieruchomości w łącznej wysokości 3 000,00 zł ( trzy tysiące złotych) netto miesięcznie.

Cena oszacowania, cena wywołania oraz wysokość rękojmi przedmiotowej nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

Po prawomocnym przysądzeniu własności Komornik Sądowy w imieniu dłużnika wystawi fakturę VAT.

Suma oszacowania nieruchomości opisanych w KW nr CZ1C/00078420/9, CZ1C/00078651/7, CZ1C/00105457/6 wynosi 12 315 129,00 zł ( słownie dwanaście milionów trzysta piętnaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych w tym VAT 2 302 829,00 ( dwa miliony trzysta dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych) , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 210 086,00 zł ( słownie osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych ).

Wartość nieruchomości opisanej w KW nr CZ1C/00078420/9 wynosi 219 432,00 zł ( dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) brutto.

Wartość nieruchomości opisanej w KW nr CZ1C/00078651/7 wynosi 11 929 278,00 zł ( jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych) brutto.

Wartość nieruchomości opisanej w kw nr CZ1C/00105457/6 wynosi 166 419,00 zł ( sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych) brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 231 512,90 zł ( słownie jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt groszy ).

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika ING Bank Śląski SA O. w Częstochowie 88 10501142 1000 0090 3022 1577 ( w tytule przelewu proszę podać sygn. akt KM 984/18) najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13.00 po uprzednim skontaktowaniu się z kancelarią komorniczą. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenia:

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 nie stosuje się.

Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych, o których mowa w § 2 art 986 ze zn. 5 k.p.c., niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

(Pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie po złożeniu pisemnej dyspozycji o zwrocie ze wskazaniem rachunku bankowego).

Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Przepisu art. 980 zamknięcie przetargu na nieruchomość nie stosuje się.

Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

W razie umorzenia egzekucji na podstawie art. 981 umorzenie egzekucji komorniczej komornik niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w jednym z kilku prowadzonych równocześnie czynności komornika w drodze licytacji elektronicznej przetargów zaofiarowano cenę przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych, komornik może anulować pozostałe przetargi. Z chwilą anulowania przetargu zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu. Art. 986 ze zn. 8 § 1 k.p.c. § 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu – w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.

§ 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW CZ1C/00158796/0 w trybie licytacji elektronicznej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Karolina Michno na podstawie przepisu art. 9864 § 3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-11-2023r. o godz. 10:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się druga licytacja w trybie licytacji elektronicznej lokalu mieszkalnego położonego: 42-200 Częstochowa, Al. Wolności 66a/4 o powierzchni 74,89 m2 dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00158796/0 stanowiącego własność Stanisława Kwiecień.

W księdze wieczystej nr CZ1C/00158796/0 błędnie wskazane jest miejsce położenie lokalu tj. Częstochowa ul. Al. Wolności 68/4.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 23-11-2023r. o godzinie 10:00.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość nr KW CZ1C/00158796/0 położona jest w miejscowości Częstochowa, przy ul. Wolności 66a, w niedalekiej odległości od dworca autobusowego oraz dworców kolejowych: Częstochowa - Stradom i Częstochowa – Dworzec Główny. W najbliższym otoczeniu znajdują się rondo Mickiewicza, bloki mieszkalne, obiekty handlowe, usługowe, kościół rzymskokatolicki, instytucje publiczne: szpital, przedszkole, itp. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Budynek składający się z 5 kondygnacji nadziemnych. Nieruchomość wyposażona w instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną. W bliskim otoczeniu znajduje się pełna infrastruktura: sklepy, instytucje publiczne, komunikacja miejska – autobusowa, tramwajowa. Z uwagi na powyższe lokalizację nieruchomości w aspekcie jej funkcji mieszkaniowej należy ocenić jako korzystną.

Przedmiotowy lokal nr 4 położony jest na 3-cim piętrze 4 - piętrowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 66a. Blok jest otynkowany i ocieplony. W budynku znajdują się lokale mieszkalne, w poziomie parteru lokale handlowe. Budynek w dobrym stanie, wymagający jedynie nakładów na bieżące utrzymanie. Klatka schodowa odnowiona, podłoga wykończona płytkami ceramicznymi, nie jest wyposażona w windę, posiada natomiast domofon. Budynek wyposażony jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: energia elektryczna, gaz, woda, kanalizację.

Na dzień przeprowadzonej wizji lokalnej, stan techniczny i funkcjonalny budynku ocenia się jako dobry. Wejście do mieszkania bezpośrednio z klatki.

Lokal jest obecnie zamieszkiwany. Do lokalu przynależy balkon.

Standard wykończenia lokalu:

 • Na podłodze w przedpokoju, częściowo w kuchni, oraz w pokojach panele, w kuchni oraz łazience płytki ceramiczne;
 • Ściany malowane farbą emulsyjną, częściowo wykończone tapetą, ozdobnymi płytkami oraz płytkami ceramicznymi (łazienka, częściowo w kuchni);
 • Kuchnia umeblowana i wyposażona w podstawowy sprzęt AGD, wyposażona w instalację gazową;
 • W pokojach znajduje się podstawowe umeblowanie;
 • W łazience wanna;
 • Stolarka okienna: okna nowego typu - PCV;
 • Stolarka drzwiowa w przeciętnym stanie;
 • Rozmieszczenie pomieszczeń: korzystne, trzy pokoje z wejściami z przedpokoju, kuchnia jasna połączona z przedpokojem;
 • Okna skierowane w kierunku wschodnim i zachodnim;
 • Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, gazową, wodociągową, CO, kanalizacyjną;
 • Ogrzewanie centralne gazowe – piec dwufunkcyjny, grzejniki nowego typu.

Ogólny standard lokalu należy ocenić jako dobry.

Na podstawie badania zapisów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Częstochowa stwierdzono, że dla przedmiotowego terenu nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, teren na którym położony jest blok przy ul. Wolności 66a oznaczony jest symbolem UMC – zabudowa mieszkaniowo – usługowa w centrum miasta.

W Dziale III nieruchomości wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe treść wpisu - nieograniczone w czasie, odpłatne za rocznym wynagrodzeniem określonym w ust. IV aktu notarialnego, prawa użytkowania nieruchomości objętej tą księgą wieczystą na rzecz Pro-hotel sp. z o.o. Regon 368296656.

Wpisane jest również roszczenie tj, treść wpisu - prawo pierwokupu w rozumieniu art. 596 i następnych kodeksu cywilnego nieruchomości objętej tą księgą wieczystą na rzecz Pro-hotel sp. z o.o. Regon 368296656.

Cena oszacowania, cena wywołania oraz wysokość rękojmi przedmiotowej nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

Podatek VAT ustalono albowiem zgodnie z art. 43 ust. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług jeżeli udokumentowane działania organów egzekucyjnych lub komorników sądowych nie doprowadziły do potwierdzenia zwolnienia w zakresie VAT przyjmuję się, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie są spełnione.

Po prawomocnym przysądzeniu własności Komornik Sądowy w imieniu dłużnika wystawi fakturę VAT.

Suma oszacowania wynosi 451 164,00 zł w tym VAT 84 364,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 300 776,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 116,40 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika ING Bank Śląski SA O. w Częstochowie 88 10501142 1000 0090 3022 1577 (w tytule przelewu proszę podać sygn. akt KM 45/20) najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13.00 po uprzednim skontaktowaniu się z kancelarią komorniczą. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenia:

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 nie stosuje się.

Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych, o których mowa w § 2 art 986 ze zn. 5 k.p.c., niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

(Pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie po złożeniu pisemnej dyspozycji o zwrocie ze wskazaniem rachunku bankowego).

Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

art. 986 ze zn. 7 §4 k.p.c. w razie umorzenia egzekucji na podstawie art. 981 k.p.c. komornik niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w jednym z kilku prowadzonych równocześnie na podstawie art. 986 ze zn. 3§ 3 k.p.c. zdanie drugie przetargów zaofiarowano cenę przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych, komornik może anulować pozostałe przetargi. Z chwilą anulowania przetargu zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać.

Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

Art. 986 ze zn. 8 § 1 k.p.c. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.

§ 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW CZ1C/00034575/0 w trybie licytacji elektronicznej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Karolina Michno na podstawie przepisu art. 9864 § 3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-11-2023r. o godz. 10:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się druga licytacja w trybie licytacji elektronicznej nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 1056 położonej: 42-262 Poczesna, Hutnicza 1, Wrzosowa dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00034575/0.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 22-11-2023r. o godzinie 10:00.

Opis nieruchomości

Nieruchomość nr KW CZ1C/000345575/0 składa się z działki ewidencyjnej nr 1056 o powierzchni 0,1730 ha. Działka ewidencyjna nr 1056 zabudowana jest domem mieszkalnym składającym się z dwóch kondygnacji nadziemnych i strychu użytkowego, częściowo podpiwniczony.

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 432,71 m2. Powierzchnia użytkowa budynku produkcyjnego wynosi 68,69 m2. Powierzchnia zabudowy dwóch budynków gospodarczych wynosi odpowiednio 12 i 20 m2.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzony jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr 62/IX/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - strefa V obejmująca zasadniczą część sołectwa: Wrzosowa oraz fragment sołectwa Huta Stara B, działka ewidencyjna nr 1056 oznaczona jest symbolem MNU - zabudowa mieszkaniowo - usługowa, w niewielkim fragmencie symbolem 8KDL - droga lokalna (docelowo bez relacji z DK1) oraz symbolem 7KPJ - tereny ciągów pieszo - jezdnych.

Nieruchomość położona jest na terenie miejscowości Wrzosowa, w południowo - wschodniej części miejscowości. Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w otoczeniu gruntów zabudowanych domami jednorodzinnymi, zabudową gospodarczą, produkcyjną oraz terenami zieleni nieurządzonej. Od strony zachodniej w odległości kilkudziesięciu metrów przebiega trasa DK-1. Dojazd drogą asfaltową od strony południowej. Teren oddalony jest ok 10 km od Centrum Miasta Częstochowy.

Działka ewidencyjna nr 1056 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, budynkiem o charakterze produkcyjnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi. W pozostałej części działka ewidencyjna stanowi zagospodarowany teren zieleni oraz tereny komunikacji.

Powierzchnia działki w części zabudowanej jest utwardzona kostką brukową. We wschodniej części działki urządzono część rekreacyjną (trawa, zieleń iglasta i liściasta, ogród). Działka w zdecydowanej większości jest ogrodzona ogrodzeniem z desek pomiędzy filarami murowanymi z cegły klinkierowanej na cokole murowanym, obłożonym cegłą klinkierową.

Obecne uzbrojenie działki:

 • prąd, siła
 • woda
 • kanalizacja - szambo
 • gaz

Działka ewidencyjna nr 1056, zabudowana jest domem mieszkalnym, składającym się z dwóch kondygnacji nadziemnych i strychu użytkowego, częściowo podpiwniczony.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ławy fundamentowe monolityczne żelbetowe, ściany fundamentowe z bloczków betonowych. Ściany zewnętrzne warstwowe z pustaków ceramicznych oraz warstwy styropianu. Ściany wewnętrzne kontrukcyjne oraz ściany działowe z cegły. Stropy typu Akermana. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, ocieplony wełną mineralną, kryty blachą Dekrabont. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe PCV. Okna PCV, stolarka drzwiowa drewniana. Bramy wjazdowe do garaży segmentowe, otwierane automatycznie. Ogrzewanie centralne gazowe, grzejniki ścienne, na poddaszu ogrzewanie podłogowe.

Układ budynku:

Piwnica:

 • kotłownia i tereny komunikacji

Parter

 • hall z klatką schodową prowadzącą na 1sze piętro
 • pokój biurowy
 • łazienka z wc
 • dwa garaże z oddzielnym wejściem z zewnątrz
 • dwa pomieszczenia gospodarcze/ magazynowe z oddzielnym wejściem z zewnątrz
 • garaż zaaranżowany na pomieszczenie produkcyjne z hallem i łazienką, z oddzielnym wejściem z zewnątrz oraz zejściem z piwnicy.

1-sze piętro:

 • tereny komunikacji
 • pokój
 • łazienka z wc
 • kuchnia z jadalnią i salonem
 • pokój
 • pokój
 • 2 tarasy

Strych

 • tereny komunikaci
 • pokój
 • pomieszczenie gospodarcze
 • pokój
 • pokój
 • wc
 • taras

Wykończenie:

 • W części mieszkalnej podłogi wykończone głównie drewnianym parkietem, płytkami ceramicznymi w
  łazienkach oraz kuchni, w pokoju na parterze panele podłogowe. Na strychu wylewka betonowa. Klatka schodowa wykończona granitem. W garażach płytki ceramiczne, w pomieszczeniach magazynowych i garażu zaaranżowanym na pomieszczenie produkcyjne linoleum. W piwnicy wylewka betonowa.
 • Ściany i sufity malowane farbami emulsyjnymi, częściowo obłożone tapetami (pomieszczenia magazynowe). Ściany w łazienkach wykończone płytkami ceramicznymi. Strych w stanie surowym, zamkniętym.

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 432,71 m2.

Przedmiotowa działka ewidencyjna zabudowana jest również budynkiem produkcyjnym, składającym się z jednej kondygnacji nadziemnej, brak podpiwniczenia. Ławy fundamentowe i mury podziemia z kamienia łamanego. Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych, ściany wewnętrzne z cegły. Strop prefabrykowany betonowy. Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej, kryty blachą. Obróbki blacharskie, rynny spustowe PCV.

Układ budynku:

 • tereny komunikacji
 • pomieszczenie biurowe
 • sanitariat
 • pomieszczenie socjalne z piecem gazowym
 • pomieszczenie produkcyjne

Wykończenie

Okna PCV, częściowo w ścianie zamontowano luksfery. Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa, wewnętrzna drewniana.

Na podłodze linoleum, w sanitarce płytki ceramiczne. Ściany malowane farbami emulsyjną i emalią.

Budynki gospodarcze:

 • jeden z budynków gospodarczych posiada konstrukcję murowaną, wykończony tynkiem, stolarka okienna PCV, podłoga wykończona płytkami ceramicznymi. Pełni funkcję rowerowni.
 • drugi z budynków gospodarczych posiada konstrukcję stalową, materiał: blacha. Pełni funkcję pomieszczenia gospodarczego.

Powierzchnia zabudowy dwóch budynków gospodarczych wynosi odpowiednio 12 i 20 m2.

W Dziale III nieruchomości wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe treść wpisu - prawo nieodpłatnego dożywotniego użytkowania, które polega na korzystaniu przez Andrzeja i Annę małżonków Wychowaniec z całej działki nr 1056 w dotychczasowym zakresie w szczególności w całości z posadowionego na przedmiotowej działce budynku mieszkalnego.

Cena oszacowania, cena wywołania oraz wysokość rękojmi przedmiotowej nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

Podatek VAT ustalono albowiem zgodnie z art. 43 ust. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług jeżeli udokumentowane działania organów egzekucyjnych lub komorników sądowych nie doprowadziły do potwierdzenia zwolnienia w zakresie VAT przyjmuję się, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie są spełnione.

Po prawomocnym przysądzeniu własności Komornik Sądowy w imieniu dłużnika wystawi fakturę VAT.

Suma oszacowania wynosi 526 809,00 zł w tym VAT 98 509,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 351 206,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 680,90 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika ING Bank Śląski SA O. w Częstochowie 88 10501142 1000 0090 3022 1577 (w tytule przelewu proszę podać sygn. akt KM 105/21) najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13.00 po uprzednim skontaktowaniu się z kancelarią komorniczą. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenia:

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 nie stosuje się.

Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych, o których mowa w § 2 art 986 ze zn. 5 k.p.c., niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

(Pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie po złożeniu pisemnej dyspozycji o zwrocie ze wskazaniem rachunku bankowego).

Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

art. 986 ze zn. 7 §4 k.p.c. w razie umorzenia egzekucji na podstawie art. 981 k.p.c. komornik niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w jednym z kilku prowadzonych równocześnie na podstawie art. 986 ze zn. 3§ 3 k.p.c. zdanie drugie przetargów zaofiarowano cenę przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych, komornik może anulować pozostałe przetargi. Z chwilą anulowania przetargu zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać.

Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

Art. 986 ze zn. 8 § 1 k.p.c. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.

§ 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW CZ1C/00020903/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Karolina Michno na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22.09.2023r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Częstochowa przy ul. Konwaliowej 237, działka ewidencyjna nr 556, obręb 425 dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00020903/8 stanowiącej własność Ewy Kabzińskiej - Kardynał oraz Oliwiera Kardynał poprzednio Ewy Kabzińskiej - Kardynał oraz Edmunda Kardynała.

Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 556 o powierzchni 0,1078 ha. Działka ewidencyjna nr 556 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, składającym się z trzech kondygnacji nadziemnych oraz budynkiem gospodarczo - garażowym. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 121,47m2. Powierzchnia użytkowa budynku gospodarczo- garażowego wynosi 27,75m2. Powierzchnie zostały przyjęte na podstawie pomiaru dokonanego przez biegłego w toku wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 10 października 2022r. Dla w/w nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1C/00020903/8.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie jest prowadzonych obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr 263.XX.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem MNU - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w niewielkiej części od strony północnej (od strony ulicy Konwaliowej), teren oznaczony jest symbolem KDZ - drogi publiczne KDZ - zbiorcze.

Nieruchomość będące przedmiotem licytacji położona jest na terenie miejscowości Częstochowa, w jej południowo - zachodniej części, w odległości ok. 7 km od centrum, dzielnica Stradom, która to graniczy z dzielnicami Gnaszyn - Kawodrza, Dźbów, Błeszno Wrzosowiak, Ostatni Grosz, Trzech Wieszczów i Podjasnogórska. Nieruchomości są zlokalizowane w otoczeniu gruntów zabudowanych domami jednorodzinnymi, głównie z lat 70 i 80, zabudową gospodarczą, terenami zieleni nieurządzonej. Dojazd do nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 556 drogą publiczną od strony północnej - ulica Konwaliowa, nawierzchnia asfaltowa, brak urządzonych terenów komunikacji dla pieszych.

Nieruchomość nr KW CZ1C/00020903/8 składa się z działki ewidencyjnej nr 556 o powierzchni 0,1078ha. Kształt w formie wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 14,30 m. Teren płaski, ogrodzony płotem metalowym na cokole betonowym z bramą dwuskrzydłową metalową i furtką z tego samego materiału od frontu , w granicy zachodniej posadowiony jest płot betonowy przęsłowy, pozostałe granice ogrodzone siatką stalową na stalowych słupkach. Tereny komunikacji utwardzone są płytami chodnikowymi betonowymi oraz częściowo betonem. Działka porośnięta jest roślinnością ozdobną, drzewami liściastymi i iglastymi, jednak nie jest ona pielęgnowana na bieżąco, ulega stopniowej degradacji.

Przedmiotowa działka ewidencyjna w części frontowej zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, w głębi działki posadowiony jest budynek o funkcji gospodarczo - mieszkalnym, w głębi działki posadowiony jest budynek o funkcji gospodarczo - garażowej. Przed budynkiem mieszkalnym od strony ulicy Konwaliowej wiata o konstrukcji drewnianej, kryta blachą z utwardzeniem z płyt chodnikowych.

Obecne uzbrojenie działki:

 • energia elektryczna
 • woda z sieci
 • kanalizacja sanitarna
 • sieć teletechniczna

Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków, działka ewidencyjna nr 556 składa się z następujących klas użytków:

 • B 0,0764 ha
 • Ł IV 0,0314 ha
 • powierzchnia łączna 0,1078 ha.

Przedmiotowa działka ewidencyjna zabudowana jest budynkiem mieszkalnym składającym się z trzech kondygnacji nadziemnych, brak podpiwniczenia.

Zgodnie z danymi z kartoteki budynków, budynek został wybudowany w 1975 roku, powierzchnia zabudowy wynosi 119m2.

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego 121,47m2, powierzchnia całkowita budynku mieszkalnego wynosi 191,88m2 na podstawie pomiaru biegłego z dnia 10 października 2022r.

Do powierzchni użytkowej nie została wliczona powierzchnia przyziemia ze względu na wysokość pomieszczeń, która zgodnie z dokonanym pomiarem w toku oględzin biegłego wynosiła w zależności od pomieszczenia od 2,09 m do 2,15m.

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowany. Ściany zewnętrzne wykonane z pustaków żużlobetonowych na zaprawie cementowo - wapiennej. Ściany działowe wykonane z cegły dziurawki. Fundamenty ze żwirobetonu. Stropodach żelbetowy wylewany. Przewody kominowe z cegły pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej. Tynk zewnętrzny strukturalny, malowany. Stolarka okienna PCV, jedynie w garażu okna drewniane starego typu. Rynny i rury spustowe PCV. Stolarka drzwiowa wewnętrzna: płycinowa mieszana: pełna oraz z przeszkleniami starego typu, drzwi zewnętrzne metalowe, w pomieszczeniu garażu - brama stalowa jednoskrzydłowa uchylana w pionie. Dach o konstrukcji drewnianej, kryty blachą. Budynek w poziomie parteru posiada taras z wyjściem z salonu, w poziomie 1 piętra balkon z wyjściem z dwóch pokoi. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, oświetleniową, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania - piec olejowy, grzejniki żeliwne.

Na podłodze w ganku, klatce schodowej , kuchni, łazience płytki ceramiczne. W pokoju mozaika parkietowa, deska drewniana, na klatce schodowej schody drewniane. W przedpokoju na piętrze oraz w trzech pokojach mozaika parkietowa, w łazience płytki ceramiczne. W pomieszczeniu garażu wylewka betonowa, w pozostałych pomieszczeniach w przyziemiu płytki ceramiczne. Na balkonie na 1 piętrze i tarasie na parterze płytki ceramiczne.

Ściany w zależności od pomieszczenia malowane są farbą emulsyjną, emalią, wykończone boazerią ścienną, pokryte tapetami ściennymi, w pomieszczeniach i strefach mokrych w kuchni płytki ceramiczne.

Łazienka na parterze wyposażona w umywalkę, wc, prysznic.

Łazienka na 1 piętrze wyposażona w umywalkę, wc, wannę.

W pokoju na parterze znajduje się kominek.

Pomieszczenia wyposażone i umeblowane w podstawowy sposób, elementy wykończeniowe wykazują oznaki zużycia technicznego, celowy jest remont generalny celem przystosowania budynku do obecnie panujących trendów.

Układ funkcjonalny

 • Parter:
  • ganek 2,46m2
  • klatka schodowa 7,69m2
  • pokój 37,27m2
  • kuchnia 13,63m2
  • łazienka 4,59m2
 • 1 piętro:
  • klatka schodowa 2,14m2
  • przedpokój 3,10m2
  • łazienka 4,51m2
  • pokój 18,96m2
  • pokój 14,33m2
  • pokój 12,79m2
 • Przyziemie
  • komunikacja 14,27m2
  • garaż 18,50m2
  • gabinet 11,13m2
  • pomieszczenie gospodarcze 9,09m2
  • kotłownia 12,57m2
  • pomieszczenie gospodarcze 3,34m2
  • wc 1,51m2

Budynek gospodarczo-garażowy

Zgodnie z danymi z kartoteki budynków, budynek został wybudowany w 1979 roku, powierzchnia zabudowy wynosi 36m2, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 27,75m2 - na podstawie pomiaru biegłego z dnia 10 października 2022r.

Budynek składa się z jednej kondygnacji nadziemnej w skład której wchodzi garaż i część gospodarcza oraz strychu również o charakterze gospodarczym.

Budynek murowany, materiał: pustak żużlobetonowy, wykończony tynkiem zewnętrznym. Strop żelbetowy. Stolarka drzwiowa i okienna drewniana. Dach o konstrukcji drewnianej, kryty blachą. Podłoga wylewka betonowa. Schody drewniane. Budynek wyposażony w instalację elektryczną i oświetleniową.

Suma oszacowania wynosi 419 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 279 533,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 930,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg pod rygorem niedopuszczenia do udziału w licytacji.

Rękojmię należy wpłacić na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Częstochowie 88 10501142 1000 0090 3022 1577. Przy wpłacie proszę podać imię i nazwisko oraz sygnaturę sprawy: KM 1580/17 z zaznaczeniem, iż jest to rękojmia.

Zgodnie z art. 953 §1 pkt 4 k.p.c. rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.13:00 po uprzednim skontaktowaniu się z kancelarią komorniczą oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Karolina Michno