Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW CZ1C/00078420/9, KW CZ1C/00078651/7, KW CZ1C/00105457/6 w trybie licytacji elektronicznej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Karolina Michno na podstawie przepisu art. 9864 § 3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-08-2023r. o godz. 10:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się się pierwsza licytacja w trybie licytacji elektronicznej nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, składającej się z działek ewidencyjnych nr 4/18 o powierzchni 0,0539 ha, 4/14 o powierzchni 0,0415 ha, 4/15 o powierzchni 0,3123 ha oraz prawo użytkowania wieczystego działek nr 22/1 o powierzchni 0,0340 ha, 22/2 o powierzchni 0,0114 ha położonej w obrębie nr 71, Częstochowa, powiat częstochowski.

Dla w/w nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1C/00078420/9 (działka ewidencyjna nr 4/18), CZ1C/00078651/7 (działki ewidencyjne: 4/14, 4/15), CZ1C/00105457/6 (działki ewidencyjne 22/1, 22/2) położonej: 42-200 Częstochowa ul. Drogowców 33/35 należących do Mirosława Klekota oraz Edyty Klekot.

Nieruchomość nr KW CZ1C/00105457/6 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste, okres użytkowania 04.12.2089r, użytkownicy wieczyści - Mirosław Klekot oraz Edyta Klekot.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 30-08-2023r. o godzinie 10:00.

Opis nieruchomości:

Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwała nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, wraz z późniejszymi zmianami, przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem PUH - tereny produkcyjno-usługowo - handlowe. W niewielkim fragmencie, od strony południowej, przedmiotowy teren znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem Z - drogi zbiorcze.

Nieruchomość położona jest na terenie miasta Częstochowa, nr obręb 71, we wschodniej części miejscowości. Teren zlokalizowany jest w otoczeniu gruntów zabudowanych: budynki usługowe, handlowe, magazynowe, hotelowe. dojazd drogą asfaltową od strony południowej - ulica Drogowców. Kompleks stanowią 3 nieruchomości gruntowe stanowiące jedną integralną całość.

W skład kompleksu wchodzą działki ewidencyjne nr:

 • 4/18 o powierzchni 0,0539 ha
 • 4/14 o powierzchni 0,0415 ha
 • 4/15 o powierzchni 0,3123 ha
 • 22/1 o powierzchni 0,0340 ha
 • 22/2 o powierzchni 0,0114 ha

Teren płaski, ogrodzony, nawierzchnia - kostka brukowa. Kształt kompleksu działek w formie odwróconej litery L. Powierzchnia łączna: 0,4531 ha.

Teren uzbrojony w media : prąd, woda, kanalizacja, gaz.

Na działce ewidencyjnej nr 4/15 znajduje się budynek handlowo - usługowy o powierzchni zabudowy 1796m2. Budynek tworzy zwartą bryłę zbudowaną na rzucie prostokąta o ściętych narożach od strony wschodniej. Obiekt zróżnicowany pod względem wysokości. Funkcjonalnie budynek składa się z dwóch części: dział sprzedaży oraz serwis z zapleczem magazynowym. Budynek zaprojektowany jest w postaci hali częściowo parterowej a częściowo dwukondygnacyjnej. Nad częścią środkową umieszczone są świetliki przykryte łukowym zadaszeniem. Konstrukcja nośna budynku - szkielet żelbetowy przykryty dachem w konstrukcji stalowej, elementami nośnymi są płatwie i wiązary kratowe. Dach płaski o spadku 2,5% z odwodnieniem do wnętrza budynku. Obudowę zewnętrzną części handlowej stanowi przeszklenie w ramach metalowych, natomiast część serwisowa ma szkielet nośny wypełniony pustakami ceramicznymi PHOROHERM gr. 44cm z pokryciem panelami z blachy powlekanej. Dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewniają rampy zewnętrzne. Budynek posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Wymiary budynku:

 • długość: 58,70 m
 • szerokość 30,60m
 • wysokość terenu od 8,22m-14,7m
 • wysokość elewacji frontowej: 10,50m

Powierzchnia użytkowa: 2420,95m2

Dach

 • konstrukcję nośną stanowią płaskie wiązary kratowe o pasach równoległych, usytuowanych w kierunku podłużnym budynku.

Płatwie

 • płatwie stanowią podparcie dla konstrukcji pokrycia dachu i opierają się na pasach górnych wiązarów dachowych oraz są nimi połączone.

Pokrycie dachu:

 • konstrukcję pod pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa powlekana TR60/235/0,88

Świetlik

 • nad środkową częścią salonu usytuowany jest świetlik, którego konstrukcję nośną stanowią łukowe blachy trapezowe

Sufit podwieszony w obszarze salonu

 • wykonany jest z płyt gipsowych kartonowych na stelażu z profili stalowych zimnogiętych. Konstrukcja sufitu podwieszona jest do rusztu z belek stalowych walcowanych usytuowanych prostopadle do wiązarów dachowych.

Szkielet nośny

 • stanowią słupy żelbetowe monolityczne o przekroju 50x50cm niosące wiązary dachowe. W partii środkowej oraz skrajnej budynku w obszarze salonu i serwisu występuje antresola w konstrukcji żelbetowej podparta układem belek stropowych i okrągłych słupów.

Stropy

 • stropy w obrębie salonu i serwisu wykonane są jako monolityczne płyty żelbetowe o gr. 20cm

Ściany konstrukcyjne i wypełniające

 • ściany nadziemia wykonano jako murowany z pustaków ceramicznych PHOROTERM o gr. 12cm

Ścianki działowe

 • wykonane są z pustaków ceramicznych PHOROTERM o gr. 12cm

Nadproża i wieńce

 • wykonane jako żelbetowe, wylewane na mokro oraz z prefabrykowanych belek L19

Zgonie z projektem budowlanym wprowadzone zostały następujące zmiany zwiększające powierzchnię użytkową:

 • w części handlowej budynku zwiększono powierzchnię użytkową poprzez wprowadzenie dwóch antresoli w systemie Provost tworzących z istniejącą antresolą platformę o kształcie podkowy. Trzecim elementem, powiększającym powierzchnię użytkową platformy (antresoli) jest balkon w kształcie trapezu. Do platformy doprowadzono nowy ciag komunikacyjny z parteru.

Wykończenie wewnętrzne:

 • posadzki: płytki, wykładziny, panele podłogowe
 • ściany: tynki gipsowe oraz szpachle, płytki ceramiczne.

Budynek jest wyposażony w instalacje:

 • wody ciepłej i zimnej
 • kanalizacji sanitarnej
 • wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
 • oświetlenia i siły
 • ochrony od porażeń
 • gniazd wtykowych
 • hydrantów p. pożarowych
 • ewakuacyjna
 • instalacja gazowa, kotłownia
 • centralnego ogrzewania

Ogólny stan techniczny jak i standard wykończenia, jakość użytych materiałów należy uznać jako bardzo dobry. Stan nie wymagający nakładów finansowych na remont.

Z tytułu umowy dzierżawy zawartej z Abacus Rent sp.z o. o. z siedzibą w Częstochowie uzyskiwane są pożytki z przedmiotowych nieruchomości w łącznej wysokości 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych) netto miesięcznie. Cena oszacowania, cena wywołania oraz wysokość rękojmi przedmiotowej nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

Po prawomocnym przysądzeniu własności Komornik Sądowy w imieniu dłużnika wystawi fakturę VAT.

Suma oszacowania nieruchomości opisanych w KW nr CZ1C/00078420/9, CZ1C/00078651/7, CZ1C/00105457/6 wynosi 12 315 129,00 zł (słownie dwanaście milionów trzysta piętnaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych w tym VAT 2 302 829,00 (dwa miliony trzysta dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 236 346,75 zł (słownie dziewięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy).

Wartość nieruchomości opisanej w KW nr CZ1C/00078420/9 wynosi 219 432,00 zł (dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) brutto.

Wartość nieruchomości opisanej w KW nr CZ1C/00078651/7 wynosi 11 929 278,00 zł (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych) brutto.

Wartość nieruchomości opisanej w kw nr CZ1C/00105457/6 wynosi 166 419,00 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych) brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 231 512,90 zł (słownie jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt groszy).

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika ING Bank Śląski SA O. w Częstochowie 88 10501142 1000 0090 3022 1577 (w tytule przelewu proszę podać sygn. akt KM 984/18) najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13.00 po uprzednim skontaktowaniu się z kancelarią komorniczą. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenia:

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 nie stosuje się.

Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych, o których mowa w § 2 art 986 ze zn. 5 k.p.c., niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

(Pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie po złożeniu pisemnej dyspozycji o zwrocie ze wskazaniem rachunku bankowego).

Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

art. 986 ze zn. 7 §4 k.p.c. w razie umorzenia egzekucji na podstawie art. 981 k.p.c. komornik niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w jednym z kilku prowadzonych równocześnie na podstawie art. 986 ze zn. 3§ 3 k.p.c. zdanie drugie przetargów zaofiarowano cenę przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych, komornik może anulować pozostałe przetargi. Z chwilą anulowania przetargu zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać.

Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

Art. 986 ze zn. 8 § 1 k.p.c. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.

§ 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.