Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW CZ1C/00078420/9, KW CZ1C/00078651/7, KW CZ1C/00105457/6 w trybie licytacji elektronicznej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Karolina Michno na podstawie przepisu art. 9864 § 3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-08-2023r. o godz. 10:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się się pierwsza licytacja w trybie licytacji elektronicznej nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, składającej się z działek ewidencyjnych nr 4/18 o powierzchni 0,0539 ha, 4/14 o powierzchni 0,0415 ha, 4/15 o powierzchni 0,3123 ha oraz prawo użytkowania wieczystego działek nr 22/1 o powierzchni 0,0340 ha, 22/2 o powierzchni 0,0114 ha położonej w obrębie nr 71, Częstochowa, powiat częstochowski.

Dla w/w nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1C/00078420/9 (działka ewidencyjna nr 4/18), CZ1C/00078651/7 (działki ewidencyjne: 4/14, 4/15), CZ1C/00105457/6 (działki ewidencyjne 22/1, 22/2) położonej: 42-200 Częstochowa ul. Drogowców 33/35 należących do Mirosława Klekota oraz Edyty Klekot.

Nieruchomość nr KW CZ1C/00105457/6 - grunt oddany w użytkowanie wieczyste, okres użytkowania 04.12.2089r, użytkownicy wieczyści - Mirosław Klekot oraz Edyta Klekot.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 30-08-2023r. o godzinie 10:00.

Opis nieruchomości:

Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwała nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, wraz z późniejszymi zmianami, przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem PUH - tereny produkcyjno-usługowo - handlowe. W niewielkim fragmencie, od strony południowej, przedmiotowy teren znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem Z - drogi zbiorcze.

Nieruchomość położona jest na terenie miasta Częstochowa, nr obręb 71, we wschodniej części miejscowości. Teren zlokalizowany jest w otoczeniu gruntów zabudowanych: budynki usługowe, handlowe, magazynowe, hotelowe. dojazd drogą asfaltową od strony południowej - ulica Drogowców. Kompleks stanowią 3 nieruchomości gruntowe stanowiące jedną integralną całość.

W skład kompleksu wchodzą działki ewidencyjne nr:

 • 4/18 o powierzchni 0,0539 ha
 • 4/14 o powierzchni 0,0415 ha
 • 4/15 o powierzchni 0,3123 ha
 • 22/1 o powierzchni 0,0340 ha
 • 22/2 o powierzchni 0,0114 ha

Teren płaski, ogrodzony, nawierzchnia - kostka brukowa. Kształt kompleksu działek w formie odwróconej litery L. Powierzchnia łączna: 0,4531 ha.

Teren uzbrojony w media : prąd, woda, kanalizacja, gaz.

Na działce ewidencyjnej nr 4/15 znajduje się budynek handlowo - usługowy o powierzchni zabudowy 1796m2. Budynek tworzy zwartą bryłę zbudowaną na rzucie prostokąta o ściętych narożach od strony wschodniej. Obiekt zróżnicowany pod względem wysokości. Funkcjonalnie budynek składa się z dwóch części: dział sprzedaży oraz serwis z zapleczem magazynowym. Budynek zaprojektowany jest w postaci hali częściowo parterowej a częściowo dwukondygnacyjnej. Nad częścią środkową umieszczone są świetliki przykryte łukowym zadaszeniem. Konstrukcja nośna budynku - szkielet żelbetowy przykryty dachem w konstrukcji stalowej, elementami nośnymi są płatwie i wiązary kratowe. Dach płaski o spadku 2,5% z odwodnieniem do wnętrza budynku. Obudowę zewnętrzną części handlowej stanowi przeszklenie w ramach metalowych, natomiast część serwisowa ma szkielet nośny wypełniony pustakami ceramicznymi PHOROHERM gr. 44cm z pokryciem panelami z blachy powlekanej. Dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewniają rampy zewnętrzne. Budynek posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Wymiary budynku:

 • długość: 58,70 m
 • szerokość 30,60m
 • wysokość terenu od 8,22m-14,7m
 • wysokość elewacji frontowej: 10,50m

Powierzchnia użytkowa: 2420,95m2

Dach

 • konstrukcję nośną stanowią płaskie wiązary kratowe o pasach równoległych, usytuowanych w kierunku podłużnym budynku.

Płatwie

 • płatwie stanowią podparcie dla konstrukcji pokrycia dachu i opierają się na pasach górnych wiązarów dachowych oraz są nimi połączone.

Pokrycie dachu:

 • konstrukcję pod pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa powlekana TR60/235/0,88

Świetlik

 • nad środkową częścią salonu usytuowany jest świetlik, którego konstrukcję nośną stanowią łukowe blachy trapezowe

Sufit podwieszony w obszarze salonu

 • wykonany jest z płyt gipsowych kartonowych na stelażu z profili stalowych zimnogiętych. Konstrukcja sufitu podwieszona jest do rusztu z belek stalowych walcowanych usytuowanych prostopadle do wiązarów dachowych.

Szkielet nośny

 • stanowią słupy żelbetowe monolityczne o przekroju 50x50cm niosące wiązary dachowe. W partii środkowej oraz skrajnej budynku w obszarze salonu i serwisu występuje antresola w konstrukcji żelbetowej podparta układem belek stropowych i okrągłych słupów.

Stropy

 • stropy w obrębie salonu i serwisu wykonane są jako monolityczne płyty żelbetowe o gr. 20cm

Ściany konstrukcyjne i wypełniające

 • ściany nadziemia wykonano jako murowany z pustaków ceramicznych PHOROTERM o gr. 12cm

Ścianki działowe

 • wykonane są z pustaków ceramicznych PHOROTERM o gr. 12cm

Nadproża i wieńce

 • wykonane jako żelbetowe, wylewane na mokro oraz z prefabrykowanych belek L19

Zgonie z projektem budowlanym wprowadzone zostały następujące zmiany zwiększające powierzchnię użytkową:

 • w części handlowej budynku zwiększono powierzchnię użytkową poprzez wprowadzenie dwóch antresoli w systemie Provost tworzących z istniejącą antresolą platformę o kształcie podkowy. Trzecim elementem, powiększającym powierzchnię użytkową platformy (antresoli) jest balkon w kształcie trapezu. Do platformy doprowadzono nowy ciag komunikacyjny z parteru.

Wykończenie wewnętrzne:

 • posadzki: płytki, wykładziny, panele podłogowe
 • ściany: tynki gipsowe oraz szpachle, płytki ceramiczne.

Budynek jest wyposażony w instalacje:

 • wody ciepłej i zimnej
 • kanalizacji sanitarnej
 • wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
 • oświetlenia i siły
 • ochrony od porażeń
 • gniazd wtykowych
 • hydrantów p. pożarowych
 • ewakuacyjna
 • instalacja gazowa, kotłownia
 • centralnego ogrzewania

Ogólny stan techniczny jak i standard wykończenia, jakość użytych materiałów należy uznać jako bardzo dobry. Stan nie wymagający nakładów finansowych na remont.

Z tytułu umowy dzierżawy zawartej z Abacus Rent sp.z o. o. z siedzibą w Częstochowie uzyskiwane są pożytki z przedmiotowych nieruchomości w łącznej wysokości 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych) netto miesięcznie. Cena oszacowania, cena wywołania oraz wysokość rękojmi przedmiotowej nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

Po prawomocnym przysądzeniu własności Komornik Sądowy w imieniu dłużnika wystawi fakturę VAT.

Suma oszacowania nieruchomości opisanych w KW nr CZ1C/00078420/9, CZ1C/00078651/7, CZ1C/00105457/6 wynosi 12 315 129,00 zł (słownie dwanaście milionów trzysta piętnaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych w tym VAT 2 302 829,00 (dwa miliony trzysta dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 236 346,75 zł (słownie dziewięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy).

Wartość nieruchomości opisanej w KW nr CZ1C/00078420/9 wynosi 219 432,00 zł (dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) brutto.

Wartość nieruchomości opisanej w KW nr CZ1C/00078651/7 wynosi 11 929 278,00 zł (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych) brutto.

Wartość nieruchomości opisanej w kw nr CZ1C/00105457/6 wynosi 166 419,00 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych) brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 231 512,90 zł (słownie jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt groszy).

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika ING Bank Śląski SA O. w Częstochowie 88 10501142 1000 0090 3022 1577 (w tytule przelewu proszę podać sygn. akt KM 984/18) najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13.00 po uprzednim skontaktowaniu się z kancelarią komorniczą. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenia:

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 nie stosuje się.

Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych, o których mowa w § 2 art 986 ze zn. 5 k.p.c., niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

(Pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie po złożeniu pisemnej dyspozycji o zwrocie ze wskazaniem rachunku bankowego).

Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

art. 986 ze zn. 7 §4 k.p.c. w razie umorzenia egzekucji na podstawie art. 981 k.p.c. komornik niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w jednym z kilku prowadzonych równocześnie na podstawie art. 986 ze zn. 3§ 3 k.p.c. zdanie drugie przetargów zaofiarowano cenę przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych, komornik może anulować pozostałe przetargi. Z chwilą anulowania przetargu zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać.

Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

Art. 986 ze zn. 8 § 1 k.p.c. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.

§ 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW CZ1C/00158796/0 w trybie licytacji elektronicznej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Karolina Michno na podstawie przepisu art. 9864 § 3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-08-2023r. o godz. 10:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się się pierwsza licytacja w trybie licytacji elektronicznej lokalu mieszkalnego położonego: 42-200 Częstochowa, Al. Wolności 66a/4 o powierzchni 74,89m2 dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/00158796/0 stanowiącego własność Stanisława Kwiecień.

W księdze wieczystej nr CZ1C/00158796/0 błędnie wskazane jest miejsce położenie lokalu tj. Częstochowa ul. Al. Wolności 68/4.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 10-08-2023r. o godzinie 10:00.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość nr KW CZ1C/00158796/0 położona jest w miejscowości Częstochowa, przy ul. Wolności 66a, w niedalekiej odległości od dworca autobusowego oraz dworców kolejowych: Częstochowa - Stradom i Częstochowa – Dworzec Główny. W najbliższym otoczeniu znajdują się rondo Mickiewicza, bloki mieszkalne, obiekty handlowe, usługowe, kościół rzymskokatolicki, instytucje publiczne: szpital, przedszkole, itp. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Budynek składający się z 5 kondygnacji nadziemnych. Nieruchomość wyposażona w instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną. W bliskim otoczeniu znajduje się pełna infrastruktura: sklepy, instytucje publiczne, komunikacja miejska – autobusowa, tramwajowa. Z uwagi na powyższe lokalizację nieruchomości w aspekcie jej funkcji mieszkaniowej należy ocenić jako korzystną.

Przedmiotowy lokal nr 4 położony jest na 3 - cim piętrze 4 - piętrowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 66a. Blok jest otynkowany i ocieplony. W budynku znajdują się lokale mieszkalne, w poziomie parteru lokale handlowe. Budynek w dobrym stanie, wymagający jedynie nakładów na bieżące utrzymanie. Klatka schodowa odnowiona, podłoga wykończona płytkami ceramicznymi, nie jest wyposażona w windę, posiada natomiast domofon. Budynek wyposażony jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: energia elektryczna, gaz, woda, kanalizację.

Na dzień przeprowadzonej wizji lokalnej, stan techniczny i funkcjonalny budynku ocenia się jako dobry. Wejście do mieszkania bezpośrednio z klatki.

Lokal jest obecnie zamieszkiwany. Do lokalu przynależy balkon.

Standard wykończenia lokalu:

 • Na podłodze w przedpokoju, częściowo w kuchni, oraz w pokojach panele, w kuchni oraz łazience płytki ceramiczne;
 • Ściany malowane farbą emulsyjną, częściowo wykończone tapetą, ozdobnymi płytkami oraz płytkami ceramicznymi (łazienka, częściowo w kuchni);
 • Kuchnia umeblowana i wyposażona w podstawowy sprzęt AGD, wyposażona w instalację gazową;
 • W pokojach znajduje się podstawowe umeblowanie;
 • W łazience wanna;
 • Stolarka okienna: okna nowego typu - PCV;
 • Stolarka drzwiowa w przeciętnym stanie;
 • Rozmieszczenie pomieszczeń: korzystne, trzy pokoje z wejściami z przedpokoju, kuchnia jasna połączona z przedpokojem;
 • Okna skierowane w kierunku wschodnim i zachodnim;
 • Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, gazową, wodociągową, CO, kanalizacyjną;
 • Ogrzewanie centralne gazowe – piec dwufunkcyjny, grzejniki nowego typu.

Ogólny standard lokalu należy ocenić jako dobry.

Na podstawie badania zapisów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Częstochowa stwierdzono, że dla przedmiotowego terenu nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, teren na którym położony jest blok przy ul. Wolności 66a oznaczony jest symbolem UMC – zabudowa mieszkaniowo – usługowa w centrum miasta.

W Dziale III nieruchomości wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe treść wpisu - nieograniczone w czasie, odpłatne za rocznym wynagrodzeniem określonym w ust. IV aktu notarialnego, prawa użytkowania nieruchomości objętej tą księgą wieczystą na rzecz Pro-hotel sp. z o.o. Regon 368296656.

Wpisane jest również roszczenie tj, treść wpisu - prawo pierwokupu w rozumieniu art. 596 i następnych kodeksu cywilnego nieruchomości objętej tą księgą wieczystą na rzecz Pro-hotel sp. z o.o. Regon 368296656.

Cena oszacowania, cena wywołania oraz wysokość rękojmi przedmiotowej nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

Podatek VAT ustalono albowiem zgodnie z art. 43 ust. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług jeżeli udokumentowane działania organów egzekucyjnych lub komorników sądowych nie doprowadziły do potwierdzenia zwolnienia w zakresie VAT przyjmuję się, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie są spełnione.

Po prawomocnym przysądzeniu własności Komornik Sądowy w imieniu dłużnika wystawi fakturę VAT.

Suma oszacowania wynosi 451 164,00 zł w tym VAT 84 364,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 338 373,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 116,40 zł

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika ING Bank Śląski SA O. w Częstochowie 88 10501142 1000 0090 3022 1577 (w tytule przelewu proszę podać sygn. akt KM 45/20) najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13.00 po uprzednim skontaktowaniu się z kancelarią komorniczą. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenia:

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 nie stosuje się.

Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych, o których mowa w § 2 art 986 ze zn. 5 k.p.c., niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

(Pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie po złożeniu pisemnej dyspozycji o zwrocie ze wskazaniem rachunku bankowego).

Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

art. 986 ze zn. 7 §4 k.p.c. w razie umorzenia egzekucji na podstawie art. 981 k.p.c. komornik niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w jednym z kilku prowadzonych równocześnie na podstawie art. 986 ze zn. 3§ 3 k.p.c. zdanie drugie przetargów zaofiarowano cenę przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych, komornik może anulować pozostałe przetargi. Z chwilą anulowania przetargu zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać.

Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

Art. 986 ze zn. 8 § 1 k.p.c. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.

§ 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW CZ1C/00018330/3 w trybie licytacji elektronicznej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Karolina Michno na podstawie przepisu art. 9864 § 3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-08-2023r. o godz. 10:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się się pierwsza licytacja w trybie licytacji elektronicznej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 80 o powierzchni 0,0631 ha, arkusz mapy 6, obręb 430 - Kiedrzyn położonej w Częstochowie przy ul. Północnej 9 wraz z prawem własności nieruchomości budynkowej dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze CZ1C/00018330/3 - właściciel - Miasto Częstochowa, użytkownicy wieczyści - Michał Puchała.

Okres użytkowania do 28.05.2089r.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 09-08-2023r. o godzinie 10:00.

Opis nieruchomości

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzony jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr 479/XXVI/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Kiedrzyn, w rejonie ulic: Sejmowej, Ludowej i Młodości, działka ewidencyjna nr 80 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość nr KW CZ1C/00018330/3 położona jest na terenie miejscowości Częstochowa, w północnej części miejscowości.

Działka nr 80 zlokalizowana jest w otoczeniu gruntów zabudowanych domami jednorodzinnymi, zabudową gospodarczą, budynkami produkcyjnymi, terenami łąk, zieleni nieurządzonej. Dojazd drogą asfaltową od strony południowej. W bliskiej odległości przebiega droga wojewódzka nr 491.

Działka ewidencyjna nr 80, zabudowana jest dwoma budynkami o charakterze mieszkalno- gospodarczym oraz budynkiem stacji transformatorowej. W pozostałej części działka ewidencyjna posiada nawierzchnię utwardzoną, we wschodniej i częściowo zachodniej części tuż przy granicach, działka porośnięta drzewami iglastymi.

Kształt prostokąta. Teren ogrodzony ( częściowo ogrodzenie z elementów betonowych, w części siatka ogrodzeniowa, część frontowa - ogrodzenie stalowe i murowane ozdobnie wykończone), teren płaski.

Powierzchnia łączna 0,0631 ha.

Obecne uzbrojenie działki:

 • prąd
 • woda
 • kanalizacja
 • gaz

Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków, przedmiotowa działka ewidencyjna, zabudowana jest dwoma budynkami przemysłowymi o powierzchni zabudowy 124m2 o 2 kondygnacjach nadziemnych i 98m2 o 1 kondygnacji nadziemnej oraz budynkiem stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy 26m2.

Budynki murowane, wykończone tynkiem zewnętrznym, dach kryty gontem bitumicznym.

Dwa budynki przemysłowe, stanowią jedną integralną całość, tworząc na poziomie nr 1 powierzchnię o charakterze niemieszkalnym, warsztatu, na poziomie nr 2 część mieszkalną, częściowo podpiwniczone z
przeznaczeniem na cele gospodarcze.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi około 333m2, w tym:

 • piwnica około 100m2
 • część o charakterze niemieszkalnym ( parter) około 143m2
 • część mieszkalna około 90m2

Budynek wyposażony w instalacje:

 • elektryczną
 • wodną
 • kanalizacyjną
 • gazową
 • centralnego ogrzewania

Na parterze budynku znajdują się:

 • pomieszczenie biurowe
 • otwarta przestrzeń
 • wc
 • klatka schodowa

Na 1 piętrze znajdują się:

 • 2 pokoje
 • salon połączony z kuchnią
 • łazienka z wc
 • przedpokój
 • pomieszczenie gospodarcze

Strych:

 • przedpokój
 • dwa pokoje

Piwnica:

 • tereny komunikacji
 • otwarta przestrzeń
 • kotłownia
 • łazienka z wc
 • pomieszczenie gospodarcze

Wysokość pomieszczeń piwnic wynosi 2,14m.

Wykończenie pomieszczeń części gospodarczej:

Na podłodze płytki ceramiczne, ściany wykończone płytkami ceramicznymi, częściowo malowane farbami emulsyjnymi, sufit malowany farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniu biurowym ściany wykończone panelami PCV, na klatce schodowej tapeta ścienna. Stolarka okienna i drzwiowa mieszana.

W części otwartej znajdują się dwa kanały najazdowe oraz schody łączące z piwnicą.

Wykończenie piwnic:

Na podłodze płytki ceramiczne ściany wykończone częściowo płytkami ceramicznymi, w zdecydowanej większości malowane farbami emulsyjnymi, sufit malowany farbami emulsyjnymi. W łazience ściany wykończone w całości płytkami ceramicznymi. Łazienka wyposażona w kabinę prysznicową, wc, umywalkę. Kotłownia wyposażona w piec gazowy. Stolarka okienna pcv.

Wykończenie pomieszczeń w części mieszkalnej:

Na podłodze w przedpokoju, salonie, jednym pokoju i pomieszczeniu gospodarczym panele podłogowe.

Ściany malowane farbami emulsyjnymi, wykończone płytkami ceramicznymi w łazience, częściowo płytką gipsową w salonie, tapetą w pokoju, w pomieszczeniu gospodarczym panelami ściennymi. W przedpokoju znajdują się drewniane schody na konstrukcji stalowej prowadzące na strych. Podłoga pokoi oraz komunikacji wykończona panelami, ściany, sufity malowane farbami emulsyjnymi. Okna połaciowe drewniane. Pozostałe okna PCV.

Z salonu wyjście na taras znajdujący się na dachu części budynku o charakterze niemieszkalnym.

Suma oszacowania wynosi 632 700,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 474 525,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 63 270,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika ING Bank Śląski SA O. w Częstochowie 88 10501142 1000 0090 3022 1577 (w tytule przelewu proszę podać sygn. akt KM 409/20) najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13.00 po uprzednim skontaktowaniu się z kancelarią komorniczą. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenia:

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 nie stosuje się.

Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych, o których mowa w § 2 art 986 ze zn. 5 k.p.c., niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

(Pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie po złożeniu pisemnej dyspozycji o zwrocie ze wskazaniem rachunku bankowego).

Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

art. 986 ze zn. 7 §4 k.p.c. w razie umorzenia egzekucji na podstawie art. 981 k.p.c. komornik niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w jednym z kilku prowadzonych równocześnie na podstawie art. 986 ze zn. 3§ 3 k.p.c. zdanie drugie przetargów zaofiarowano cenę przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych, komornik może anulować pozostałe przetargi. Z chwilą anulowania przetargu zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać.

Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

Art. 986 ze zn. 8 § 1 k.p.c. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.

§ 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.